Privacybeleid


PRIVACYBELEID

De beheerder van de via het portaal verzamelde persoonsgegevens is de Operator , hierna "Beheerder" genoemd en tevens de Operator. Telkens wanneer de AVG wordt vermeld in het privacybeleid, begrijpt de Operator dit als Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende de vrij verkeer van dergelijke gegevens en intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG).

Doeleinden van de gegevensverwerking en de reikwijdte van de gegevens die worden verwerkt

 1. Het verstrekken van persoonlijke gegevens tijdens het afhandelen van bestellingen via het portaal is vrijwillig, maar weigering om deze te verstrekken of het verstrekken van valse gegevens zal ertoe leiden dat de bestelling niet kan worden voltooid.
 2. De klant verstrekt ook persoonsgegevens voor de behoeften van de betalingssysteembeheerder, die deze kan verwerken om de transactie te voltooien. De methode van verwerking van persoonsgegevens door dergelijke externe entiteiten wordt gereguleerd door hun regelgeving en privacybeleid, die de Klant dient te lezen.
 3. De persoonsgegevens van de Klant die als onderdeel van het portaal worden verstrekt, kunnen worden verwerkt om:
   1. orderverwerking (Artikel 6(1)(b) van de AVG),
   2. Marketing (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG als de klant daarmee heeft ingestemd of overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, d.w.z. op basis van het legitieme belang van de beheerder, en voor statistische doeleinden of bescherming tegen mogelijke aanspraken, in op de hierboven genoemde basis.
 4. De gegevens worden niet geautomatiseerd verwerkt in de vorm van profilering.
 5. De entiteiten waaraan de beheerder de persoonsgegevens van de klant kan verstrekken, zijn: betalingssysteemoperators die door de klant zijn geselecteerd in het orderverwerkingsproces, entiteiten die juridische of boekhoudkundige diensten verlenen aan de operator, staats- of lokale overheidsinstellingen die werken op basis van verplichte bepalingen van wet.
 6. Persoonsgegevens mogen niet langer dan 6 jaar vanaf de datum van de transactie worden bewaard, tenzij een dwingende wettelijke bepaling vereist dat ze voor een langere periode worden bewaard .

 

 

Rechten van de persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt

 1. De betrokkene heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken, het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is gemaakt op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.
 2. Om de rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen met de beheerder op de manier zoals aangegeven in het tabblad "contact".
 3. Indien degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt twijfelt aan de rechtmatigheid en de grondslag van de verwerking, heeft hij het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit die zich bezighoudt met de bescherming van persoonsgegevens.

Slotbepalingen

 1. De beheerder gebruikt technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens passend bij de dreigingen en categorieën van beschermde gegevens te waarborgen en beveiligt gegevens in het bijzonder tegen ongeautoriseerde toegang, verwijdering door een onbevoegde, verwerking in strijd met toepasselijke regelgeving en wijziging, verlies , beschadiging of vernieling.
 2. In zaken die niet onder dit privacybeleid vallen, zijn de bepalingen van het Reglement, evenals de bepalingen van de AVG, dienovereenkomstig van toepassing.